امور مالیاتی

لیست فایل ها ، دستورالعل و بخش نامه های مورد نیاز شما مربوط به امور مالیاتی به همراه لینک دانلود PDF

  • دفتر چه ثبت نام اشخاص حقیقی
  • دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
  • دستورالعمل استفاده از سامانه ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات
  • فرم درخواست گواهی الکترونیکی اشخاص حقیقی و حقوقی
  • ارزش اجاری عملکرد سال 1397 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
  • مجموعه ارزش های معاملاتی املاک مصوب سال 1398 مناطق 22 گانه شهر تهران جهت اجرا در سال 1399
  • ضرایب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1397 حوزه تهران
  • بخشنامه موارد عدم شمول دستور العمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم