لیست خدمات

 • بررسی و اجرا جهت استاندار سازی حسابداری
 • مشاوره مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد شرکتها، مالیات تکلیفی، ارزش افزوده و ….
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و گزارش معاملات فصلی و تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی
 • ارائه راهکارهای کاربردی مالیاتی
 • تنظیم لوایح و دفاعیه
 • شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف
 • تهیه و تنظیم ترازنامه
 • ارائه گزارش بر طبق اصول و استاندارهای حسابداری
 • مشاوره تخصصی مدیریت مالی، حسابداری مدیریت و سرمایه گذاری
 • رسیدگی به امور انبار گردانی با بهره مندی از دانش افرادی متخصص
 • مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاتر قانونی بر اساس آیین نامه تحریر دفاتر جهت جلوگیری از رد دفاتر
 • اعزام حسابدار بطور تمام وقت و یا پاره وقت به شرکتها و همینطور اعزام مدیر مالی
 • مشاوره و انجام تخصصی فعالیتهای آماری و پژوهشی ، تجزیه و تحلیلهای آماری توسط متخصصین
 • تحلیل صورت حساب های مالی شرکت (دوره برگشت سرمایه ، دوره گردش وجه نقد و …..)
 • مشاوره و انجام تخصصی فعالیتهای آماری و پژوهشی ، تجزیه و تحلیلهای آماری توسط متخصصین
 • پیاده سازی دوره مطالبات ، تشخیص و راهکار جهت رفع موانع برگشت مطالبات (پخش مویرگی)
 • ماهه جهت بررسی سودسازی و بدهی شرکت و راهکارهای تسریع روند 3 تحلیل و بررسی تراز
 • انواع گزارش های مالی در جهت تحلیل مالی شرکت
 • انواع گزارش سازی تخصصی فروش

 

خدمات مالیاتی خود را بدون محدودیت مکانی و تنها با ارسال مدارک و بهصورت غیرحضوری به انجام میرساند؛ در هرکجای ایران، در هرکجای جهان.