امور بانکی و بیمه

لیست فایل ها ، دستورالعل و بخش نامه های مورد نیاز شما مربوط به امور بانکی و بیمه به همراه لینک دانلود PDF

  • دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص
  • امهال حق بیمه سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای مشمول عناوین دهگانه