استاندارهای حسابداری

لیست کامل آخرین ویرایش استانداردهای 41 گانه حسابداری ایران به همراه لینک دانلود PDF

 • ارائه صورتهای مالی (تجدید نظر شده ۱۳۹۷)
 • صورت جریانهای نقدی (تجدید نظرشده ۱۳۹۷)
 • درآمد عملياتي
 • ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي – تجدید نظر شده ۱۳۸۴
 • رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴
 • گزارش‌ عملكرد مالي
 • حسابداری مخارخ تحقیق و توسعه
 • حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا
 • حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلند مدت
 • حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
 • داراييهاي ثابت مشهود – (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)
 • افشاي اطلاعات اشخاص وابسته – تجديد نظر شده ۱۳۸۶
 • حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
 • نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهي هاي‌ جاري
 • حسابداري‌ سرمايه‌گذاري ها
 • آثار تغییر در نرخ ارز (تجدید نظر شده ۱۳۹۱ و اصلاح شده ۱۳۹۲)
 • داراييهاي نامشهود (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)
 • صورتهای مالی جداگانه (تجدیدنظر شده ۱۳۹۸)
 • ترکیبهای تجاری – تجديدنظر شده ۱۳۸۴
 • سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري وابسته (تجديد نظر شده ۱۳۸۹)
 • حسابداري‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)
 • گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)
 • حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)
 • گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري
 • گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف
 • فعاليتهاي‌ كشاورزي
 • طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي
 • فعاليتهاى بيمه عمومى
 • فعاليتهاي ساخت املاک (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)
 • سود هر سهم
 • داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
 • كاهش ارزش داراييها
 • مزایای بازنشستگی کارکنان
 • رویه های حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات
 • مالیات بر درآمد
 • ابزارهای مالی_ ارائه
 • ابزارهای مالی_ افشا
 • ترکیبهای تجاری (مصوب ۱۳۹۸)
 • صورتهای مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸)
 • مشارکتها (مصوب ۱۳۹۸)
 • افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸)